Договір оферти

Договір публічної оферти про надання послуг

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

Цей Договір є угодою між Фізичною особою–підприємцем Таразевич М.М. (надалі по тексту – «Виконавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг сайта «Pozovdosudu», яка надалі іменується "Замовник".

Ця угода носить характер публічної аферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення та визначення термінів

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації надання послуг дистанційним способом, тобто через сайт Виконавця послуг - «Pozovdosudu».

1.2. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, (складання позовних заяв, заяв про видачу судового наказу, договорів, будь яких заяв які подаються до суду, або інших державних органів тощо) можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

1.3. Сайт Виконавця - «Pozovdosudu» , це сайт сотворений для надання послуг, щодо складання позовних заяв, заяв про видачу судового наказу, договорів, ( будь яких заяв які подаються до суду, або інших державних органів тощо) на підставі заповнення Замовником електронної анкети, що розміщена на сайті «Pozovdosudu».

1.4. "Послуги" – інформаційна підтримка Замовника, щодо складання документів перелік яких міститься на сайті «Pozovdosudu». Результатом наданої послуги є отримання Замовником на електронну пошту, яка зазначається в електронній анкеті, сплаченого ним документу. Документ Замовник отримує в форматі PDF в єдиному екземплярі.

1.5. «Електронна анкета» - інформація яка надається Замовником, шляхом надання відповідей чи вибору певних даних, які необхідні заповнити Замовнику при отриманні вибраних послуг на сайті «Pozovdosudu».

1.6. "Персональні дані" – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається Замовником послуг.

1.7. Акцепт – у відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України є повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, прийняттям пропозиції є
- сплата Замовником послуг за вказаним Договором.

2. Предмет договору та порядок оплати

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов вказаного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику оплачені ним Послуги, - а саме документ, в який вноситься інформація, яка надається Замовником, шляхом заповнення електронної анкети, що розміщена на сайті «Pozovdosudu».

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов Публічної оферти даного Договору.

2.4. Вартість послуг, визначається безпосередньо на сайті «Pozovdosudu».

2.5. Послуги надаються виключно після 100% передоплати Послуг Замовником.

2.6. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу інтернет.

2.7. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах цього договору.

3.1.2. Використовувати отриманий за наслідками надання послуг за цим договором документ, у власних особистих цілях.

3.1.3. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг заповнити електронну анкету, яка міститься на сайті «Pozovdosudu», заповнення якої обумовлено отриманням певної послуги.

3.2.2 Оплатити Послуги, вартість яких визначена на сайті «Pozovdosudu».

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

3.3.2. Використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником для надіслання сплаченої Послуги, та для подальшого інформування Замовника, щодо своєї діяльності.

3.3.3 Безстроково зберігати інформацію отриману від Замовника під час заповнення електронної анкети.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору.

3.4.2..Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Замовником.

3.4.3. Після отримання сплати за наданні послуги, в найкоротший термін,направити на електрону адресу Замовника, яка останнім зазначається при заповненні електронної анкети, документ, який був оплачений Замовником.

3.4.4. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Замовника щодо покращення та якості надання Послуг.

4. Інші умови

4.1. Порядок врегулювання спорів:

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Приймаючи умови цього Договору Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.

4.2.2. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Замовником.

4.2.3 Виконавець не несе відповідальність за неправильне заповнення Замовником електронної анкети та за надання недостовірної інформації, при заповненні відповідної анкети.

4.2.4 Виконавець не несе відповідальність за відмову судів у відкритті провадження по справі на підставі документів які отримані на сайті «Pozovdosudu», а також за прийняття рішень про відмову в задоволенні позовних заяв отриманих Замовником на сайті «Pozovdosudu».

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

4.3.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним рішенням Виконавця.. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

4.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності одночасно з їх публікацією на Сайті Виконавця.

4.3.4. Замовник вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

4.3.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

6. Строк дії договору та умови його припинення

6.1. Цей Договір набирає чинності з часу його Акцепту Замовником і дії до часу отримання Замовником на електронну адресу Послуги (Документу) який був оплачений Замовником.

6.2. Виконавець вважається таким, що виконав свої зобовязання за за цим Договором, а Виконавце таким, що прийняв послугу після направлення на електронну пошту Замовника сплаченого ним Документу.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

7.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору всі попередні Договори про надання послуг, укладені з Виконавцем раніше, втрачають силу.

8. Реквізити виконавця

ФОП Таразевич М.М.
ЄДРПОУ 2975916739, п/р 26002052224099 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533
Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 61002, м. Харків, вул. Свободи, 7/9.


Зачекайте
Триває завантаження даних...